foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

สมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี

logoสมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จาก นายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ทะเบียนเลขที่ 01/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การเล่นกอล์ฟให้แพร่หลาย
  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬากอล์ฟตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เพื่อจัดหากองทุนไว้สนับสนุนกิจกรรมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี
  • เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพนักกีฬา ประชาชน และเยาวชน
  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุน หรือ ร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์
  • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกและสมาคมอื่นๆไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สำนักงานใหญ่ : สมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ สนามไดร์ฟกอล์ กองบิน 21 (อยู่ภายในสนามส่งเสริมกีฬากอล์ฟ กองบิน 21) ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 081-8766767

รายชื่อกรรมการสมาคมชุดก่อตั้งประกอบด้วย

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1  นายสิทธิชัย โควสุรัตน์  นายกสมาคม
2  นายรัฐพล เค้าทอง  อุปนายกคนที่ 1
3  นายดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อุปนายกคนที่ 2
4  นายสุเจน ยุวมิตร  อุปนายกคนที่ 3
5  น.ส.นภัสษนันท์ ศุภโฆษธนานนท์  กรรมการ
6  นายนพปฎล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการและเลขานุการ
7  นายเกรียงศักดิ์ ศรีพานิชพันธ์  กรรมการและเหรัญญิก
8  นายถาวร เดชป้องหา  กรรมการและนายทะเบียน
9  น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  กรรมการและปฏิคม
10  น.ส.ศิริลักษณ์ สอนอาจ  กรรมการและประชาสัมพันธ์

 

 

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4