foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

กรรมการสมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี

  sittichai  
  นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
นายกสมาคม
 
ratapol no image 1 sujane
นายรัฐพล เค้าทอง
อุปนายก คนที่ 1
นายดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อุปนายก คนที่ 2
นายสุเจน ยุวมิตร
อุปนายก คนที 3
napasanun no image 1 no image 1
น.ส.นภัสษนันท์ ศุภโฆษธนานนท์
กรรมการ
นายกฤษณ์ ศรีวรมาศ
กรรมการ
นายภวรัญชน์ ศรีใส
กรรมการ
nopados kraingsak no image 1
นายนพปฎล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพานิชพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
นายถาวร เดชป้องหา
กรรมการและนายทะเบียน
boonmee no image 1 no image 1 
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ
กรรมการและปฏิคม
นายนิพนธ์ กุลนิตย์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นายสมชัย ปรีดาสันติ์
ผู้สอบบัญชี

 

 

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4